Problematyka zanieczyszczenia powietrza jest przedmiotem zainteresowania wielu instytucji międzynarodowych. Według raportu WHO, którego wyniki wykorzystano do aktualizacji polityki Unii Europejskiej w 2013 r w zakresie jakości powietrza, zanieczyszczenie powietrza znacząco wpływa na stan zdrowia człowieka. W raporcie tym wskazano, że niekorzystny wpływ cząsteczek pyłu zawieszonego na zdrowie człowieka jest szczególnie dobrze udokumentowany, a ponad 80% ludności Europy zamieszkującej obszary zurbanizowane żyje na terenach, na których zanieczyszczenie powietrza wymienioną substancją (PM)  przekracza zalecany przez WHO poziom. Szacuje się, że z tego powodu przeciętna długość życia mieszkańca Europy ulega skróceniu o prawie 9 miesięcy.

W trakcie oddychania wchłaniamy wiele zanieczyszczeń z powietrza. System immunologiczny człowieka jest najbardziej podatny na małe cząsteczki.

Najbardziej istotne z nich to PM10 , PM2.5 i PM1. Drobny pył zawieszony PM10 (particulate matter) jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych zawierającą substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne . Podobnie definiowane są  PM2.5  oraz PM1. Wpływ pyłu zawieszonego (PM) na ludzkie zdrowie był dogłębnie analizowany w ciągu minionych dekad. Ustalono, że drobny pył może być dużym zagrożeniem dla życia ludzkiego, wpływającym lub nawet powodującym choroby układu oddechowego oraz układu krążenia.

Zgodnie z raportem NIK, w Polsce w latach 2010–2013 przekroczenia poziomów pyłu PM10 w skali kraju występowały w ponad 75% wszystkich obszarów, w których dokonano oceny jakości powietrza.