Ogólne informacje o filtracji

Filtr powietrza (inaczej filtr cząsteczkowy lub też filtr przeciwpyłowy) – urządzenie, które w procesie filtracji (oczyszczania) powietrza (gazu) separuje cząsteczki stałe (np. pył) ze strumienia przepływającego powietrza (gazu) oraz zatrzymuje je na powierzchni lub pomiędzy elementami filtracyjnymi (np. włóknami) poprzez mechanizmy filtracji.

Typy filtrów powietrza:

  • filtr kieszeniowy – wymiary: szerokość x wysokość x długość kieszeni (grubość ramy)
  • filtr kasetowy, kasetowy płaski, kompaktowy minipleat – wymiary: szerokość x wysokość x grubość
  • filtry płaskie – fan-coil – wymiary: szerokość x wysokość (dodatkowe poprzeczki wzmacniające)
  • formatki filtracyjne – wymiary: szerokość x wysokość lub średnica (fi)
  • filtr kompaktowy V-cell – wymiary: szerokość x wysokość x głębokość filtra (ilość komór)
  • filtry kartonowe typu Andreae – wymiary: wysokość filtra
  • filtry patronowe – wymiary: średnica zewnętrzna, średnica wewnętrzna, wysokość, metoda montażu

Podciśnienie początkowe filtra – spadek ciśnienia statycznego powietrza na niezapylonym filtrze przy nominalnym natężeniu przepływu powietrza (Pa)

Podciśnienie końcowe filtra – (górna wartość graniczna) – ustalona przez producenta filtra górna wartość oporu powietrza, po osiągnięciu której materiał filtracyjny powinien być wymieniony (Pa)

Pojemność pyłowa filtra – masa pyłu zatrzymanego przez filtr, przypadająca na jednostkę powierzchni filtracyjnej, przy której został osiągnięty stan końcowy filtra, [g/m2],